FAQ.

FAQ.


Varför behövs Bygglyftet?

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. I Agenda 2030 siktar vi mot en hållbar och rättvis framtid, globalt och 2045 ska vi ha nått noll nettoutsläpp här i Sverige. Färdplanen för att skapa en fossilfri bygg- och anläggningssektor är redan klar. Men vår bransch står fortfarande för 20 % av vårt samhälles totala klimatpåverkan. Byggsektorn lider också av ineffektivitet, bristande kvalitet och dålig arbetsmiljö. För att kunna möta dessa utmaningar behöver vi sikta högt och engagera oss helhjärtat. Vi behöver förändra förlegade attityder och förnya vårt sätt att arbeta. Då kommer hela byggbranschen, och vårt samhälle, att lyfta.

Hur långt har Bygglyftet kommit?

Bygglyftet befinner sig just nu i en uppbyggnadsfas. I maj 2023 valde vi ut det första företaget att delta som pilot. Under hösten 2024 väljer vi ytterligare två företag som deltar som piloter, där vi lär från första piloten och förfinar programmet ytterligare. Under senare delen av 2024 räknar vi med att kunna lansera Bygglyftet 1.0 och erbjuda utvecklingsprogrammet till fler företag. 

Vilka företag kan bli piloter i Bygglyftet?

Vi har fyllt kvoten för piloter. De företag som blivit utvalda som piloter är medlemmar i Byggföretagen eller Installatörsföretagen och har redan idag en stabil verksamhet med ledningssystem som stöd. Vi har valt piloter som representerar olika medlemmars verksamhetsområde för att säkerställa att programmet utformas för att passa alla medlemsföretag.  

Du är välkommen att ansöka om att gå med i Bygglyftets utvecklingsprogram om ditt företag är medlem i Byggföretagen eller Installatörsföretagen. För att till fullo dra nytta av utvecklingsprogrammet behöver företaget även ha ett verksamhetsledningssystem som BKMA, INQ eller liknande.

Kostar det något att delta i Bygglyftet?

Kostnaden för att delta i Bygglyftet kommer att vara ca 35 tsek/månad. Definitiv kostnad kommer att fastställas i samband med att Bygglyftet 1.0 lanseras under senare delen av 2024.  

Hur lång tid pågår Bygglyftet?

Programmet pågår i 12 till 18 månader beroende på de behov som finns i verksamheten.

Vad innehåller Bygglyftet?

Innehållet i Bygglyftet anpassas helt efter din unika verksamhet och de utmaningar som du upplever som mest kritiska. Våra kunniga och erfarna coacher hjälper dig identifiera områden som behöver stärkas och med ett tillvägagångssätt hämtat från affärsfilosofin Lean lär du dig att eliminera slöseri, av alla typer, i verksamhetens olika processer. En konkret handlingsplan leder dig genom hela utbildningsprogrammet och ser till att förbättringsarbetet genomförs steg för steg.

Vilka är Bygglyftets coacher?

Våra coacher är nyckelpersoner inom förändringsledning och har lång erfarenhet av att leda förändring inom byggföretag och i olika byggprojekt.

Vilka moment ingår i Bygglyftet?

Bygglyftet består av fem faser:

 1. Kontraktsgenomgång –  Här bestämmer vi hur Bygglyftet ska se ut för just ditt företag. Vi diskuterar förväntningar hos ledning och anställda, fastställer omfattning och tidplan, sätter samman en styrgrupp och utser en intern Bygglyftscoach.  
 2. Introduktion och uppstart – I detta steg diskuterar vi varför Bygglyftet behövs i verksamheten. Vi skapar delaktighet kring och inspiration inför det kommande arbetet med utgångspunkt i frågor som: På vilket sätt påverkas vi av Sveriges hållbarhetsmål? Hur kan digitala lösningar stödja förbättringsarbetet? Kan vi skapa mer effektiva processer genom att tillämpa Lean?
 3. Nuläge och målbild – Här beskriver vi verksamhetens nuläge och identifierar de utmaningar/hinder som står i vägen för målbilden ska kunna förverkligas. Vi formulerar också mätbara resultat som ska uppnås med hjälp av Bygglyftet och skapar en plan för uppföljning. 
 4. Utmaning – hitta nya arbetssätt – En pilotgrupp får i det här skedet anta en av de beslutade utmaningarna och med utgångspunkt från Kata-modellen (utmaningsdriven utveckling), experimentera fram ett nytt arbetssätt. Syftet är att i liten skala testa hur förbättringar kan genomföras i en lärande organisation.
 5. Implementera och skala upp – Nu är dags för hela verksamheten att träna på att bli en lärande organisation. Företaget skapar sig i detta steg en egen arbetsmodell som möjliggör att fortsättningsvis självständigt skapa nya målbilder och anta nya utmaningar. Den här fasen handlar också om att utveckla coachande ledare som i sin tur kan skapa en kultur där medarbetare uppmuntras att efterfråga nya arbetssätt genom att ställa frågor, dela kunskap och erfarenheter, och lära av både framgångar och misslyckanden.
 6. Utvärdering och avslut – Till sist utvärderar vi hur Bygglyftet har fungerat kopplat till de utmaningar som vid starten identifierats som kritiska. Hur har de nya arbetsprocesserna fungerat och vilken effekt har de gett? Vilka värden för kund har vi skapat? Har företaget ökat sin konkurrenskraft? Minskat CO2 utsläppen?  Avslutet syftar också till att företaget får bekräfta, och får det bekräftat, att de kan fortsätta vidare med egen förmåga att utvecklas.

Jag vill delta i Bygglyftet? Hur mycket tid och resurser behöver jag avsätta internt?

Ett deltagande i Bygglyftet kräver tid och engagemang av företagsledning, intern bygglyftscoach och medarbetare. Förutom faktisk tid med coacherna i workshops och regelbundna pulsmöten, där förbättringsarbetet följs upp och vidareutvecklas, behövs också egen tid till förberedelser och reflektion mellan mötestillfällena. För ett utbildningsprogram på 18 månader beräknar vi att tidsåtgången för samtliga medarbetare i företaget blir runt 300 till 400 timmar

Jag vill veta mer om Bygglyftet. Vem kan jag kontakta?


Varför behövs Bygglyftet?

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. I Agenda 2030 siktar vi mot en hållbar och rättvis framtid, globalt och 2045 ska vi ha nått noll nettoutsläpp här i Sverige. Färdplanen för att skapa en fossilfri bygg- och anläggningssektor är redan klar. Men vår bransch står fortfarande för 20 % av vårt samhälles totala klimatpåverkan. Byggsektorn lider också av ineffektivitet, bristande kvalitet och dålig arbetsmiljö. För att kunna möta dessa utmaningar behöver vi sikta högt och engagera oss helhjärtat. Vi behöver förändra förlegade attityder och förnya vårt sätt att arbeta. Då kommer hela byggbranschen, och vårt samhälle, att lyfta.

Hur långt har Bygglyftet kommit?

Bygglyftet befinner sig just nu i en uppbyggnadsfas. I maj 2023 valde vi ut det första företaget att delta som pilot. Under hösten 2024 väljer vi ytterligare två företag som deltar som piloter, där vi lär från första piloten och förfinar programmet ytterligare. Under senare delen av 2024 räknar vi med att kunna lansera Bygglyftet 1.0 och erbjuda utvecklingsprogrammet till fler företag.  

Vilka företag kan bli piloter i Bygglyftet?

De företag som blivit utvalda som piloter är medlemmar i Byggföretagen eller Installatörsföretagen och har redan idag en stabil verksamhet med ledningssystem som stöd. Vi har valt piloter som representerar olika medlemmars verksamhetsområde för att säkerställa att programmet utformas för att passa alla medlemsföretag.  

Kostar det något att delta i Bygglyftet?

Kostanden för att delta i Bygglyftet kommer att vara ca 35 tsek/månad. Definitiv kostnad kommer att fastställas i samband med att Bygglyftet 1.0 lanseras under senare delen av 2024.

Hur lång tid pågår Bygglyftet?

Programmet pågår i 12 till 18 månader beroende på de behov som finns i verksamheten.

Vad innehåller Bygglyftet?

Innehållet i Bygglyftet kan delas upp i tre faser. Den första fasen är en genomlysning av företaget för att ha en gemensam och bred förståelse för företagets nuläge. Den andra fasen är att välja två utmaningar och träna förmågan till utveckling av nya arbetssätt, som möter dessa utmaningar. Den tredje fasen är att skala upp och inkludera hela företaget i de nya arbetssätten och förmågan att arbeta med systematisk utveckling och förbättring. I alla tre faserna är det företagets behov och förutsättningar som är det centrala. Programmet är således gemensamt för att alla som deltar men vad som kommer fram och utvecklas är unikt för ditt företag. 

Vilka är Bygglyftets coacher?

Våra coacher är nyckelpersoner inom förändringsledning och har lång erfarenhet av att leda förändringsarbete i företag, både inom byggsektorn men även inom andra industrier. I nätverket av coacher kommer vi att verka för en geografisk spridning men även en spridning i nyckelkompetenser för att kunna möta olika företags behov av kunskap och kompetens. Länk till sidan med coacher. 

Vilka moment ingår i Bygglyftet?

Bygglyftet består av tre faser med sex moduler: 

Fas 1 – modul 1-3 
Fas 2 – modul 4 
Fas 3 – modul 5-6 

 1. Kontraktsgenomgång –  Här bestämmer vi hur Bygglyftet ska genomföras för just ditt företag. Vi diskuterar förväntningar hos ledning och anställda, fastställer omfattning och tidplan, sätter samman en styrgrupp och utser en intern Bygglyftscoach.  
 2. Introduktion och uppstart – I detta steg diskuterar vi varför Bygglyftet behövs i verksamheten. Vi skapar delaktighet kring och inspiration inför det kommande arbetet med utgångspunkt i frågor som: På vilket sätt påverkas vi av Sveriges hållbarhetsmål? Hur kan digitala lösningar stödja förbättringsarbetet? Kan vi skapa mer effektiva processer genom att tillämpa Lean?
 3. Nuläge och målbild – Här beskriver vi verksamhetens nuläge och identifierar de utmaningar/hinder som står i vägen för målbilden ska kunna förverkligas. Vi formulerar också mätbara resultat som ska uppnås med hjälp av Bygglyftet och skapar en plan för uppföljning. 
 4. Utmaning – hitta nya arbetssätt – En pilotgrupp får i det här skedet anta en av de beslutade utmaningarna och med utgångspunkt från Kata-modellen (utmaningsdriven utveckling), experimentera fram ett nytt arbetssätt. Syftet är att i liten skala testa hur förbättringar kan genomföras i en lärande organisation.
 5. Implementera och skala upp – Nu är dags för hela verksamheten att träna på att bli en lärande organisation. Företaget skapar sig i detta steg en egen arbetsmodell som möjliggör att fortsättningsvis självständigt skapa nya målbilder och anta nya utmaningar. Den här fasen handlar också om att utveckla coachande ledare som i sin tur kan skapa en kultur där medarbetare uppmuntras att efterfråga nya arbetssätt genom att ställa frågor, dela kunskap och erfarenheter, och lära av både framgångar och misslyckanden.
 6. Utvärdering och avslut – Till sist utvärderar vi hur Bygglyftet har fungerat kopplat till de utmaningar som vid starten identifierats som kritiska. Hur har de nya arbetsprocesserna fungerat och vilken effekt har de gett? Vilka värden för kund har vi skapat? Har företaget ökat sin konkurrenskraft? Minskat CO2 utsläppen?  Avslutet syftar också till att företaget får bekräfta, och får det bekräftat, att de kan fortsätta vidare med egen förmåga att utvecklas.

Jag vill delta i Bygglyftet? Hur mycket tid och resurser behöver jag avsätta internt?

Ett deltagande i Bygglyftet kräver tid och engagemang av företagsledning, intern bygglyftscoach och medarbetare. Förutom faktisk tid med coacherna i workshops och regelbundna pulsmöten, där förbättringsarbetet följs upp och vidareutvecklas, behövs också egen tid till förberedelser och reflektion mellan mötestillfällena. För ett utbildningsprogram på 18 månader beräknar vi att tidsåtgången för samtliga medarbetare i företaget blir runt 300 till 400 timmar. Omfattningen kommer att variera över tid i programmet och även mellan olika roller.  

Jag vill veta mer om Bygglyftet. Vem kan jag kontakta?

Vi berättar gärna mer om Bygglyftet. Lista här på personer med olika kompetens som kan ställa upp som kontakter (kanske en eller flera coacher? gärna någon som genomgår pilot just nu).

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form

Bygglyftets nyhetsbrev

Häng med på vår resa mot att bli världens bästa byggbransch!
Prenumerera på Bygglyftets nyhetsbrev för att inspireras till förändring och få insikter om Lean Construction, hållbarhet och digital omställning.

Subscription Form